بیمارستان رضوی دارای بخش  آنژیوگرافی پزشکی هسته ای بازتوانی قلب سونوگرافی اوژانس تصویربرداری مراقبت از نوزدان اتاق عمل مرکزی بخش اطفال می باشد.

بیمارستان رضوی ، ارائه دهنده خدمات ایمن ، به گیرندگان خدمت

error: